Terms of Service

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas priėmus Pirkėjui (varnelė Apmokėjimo puslapyje prie teiginio „Perskaičiau ir sutinku su Pirkimo taisyklėmis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu-pardavimu kepimoformos.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prisijungimo kepimoformos.lt puslapyje metu ir, norėdamas apsipirkti šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo priimti pakeistas Taisykles.

1.3. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3. juridiniai asmenys;

1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.4. Pirkėjas, priimdamas Taisykles, patvirtina, kad, remiantis Taisyklių 1.3. punktu, jis turi teisę pirkti prekes kepimoformos.lt internetinėje parduotuvėje.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes internetinėje parduotuvėje kepimoformos.lt užsiregistruodamas internetinėje svetainėje https://kepimoformos.lt

2.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes Taisyklių 2.1 punkte nurodytu būdu, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pirkėjas sutinka, kad jo pateiktu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo Asmens duomenys ar jų dalis būtų perduoti Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams) siekiant tinkamai įvykdyti užsakymą ir/ar tinkamai suteikti užsakytas paslaugas.

2.3. Pirkėjas, užsisakydamas prekes Taisyklių 2.1 punkte nurodytu būdu, sutinka, kad jo vardą, pavardę, elektroninį paštą bei telefono numerį kepimoformos.lt tvarkytų veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.4. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje kepimoformos.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

2.5. Pirkėjas kaip duomenų subjektas turi šias teises:

2.5.1.  gauti iš Pardavėjo informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą, t.y. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 5 (penkerius) metus;

2.5.2. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų;

2.5.3. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

2.6. Remiantis Taisyklių 9.3.3. ir 9.4.3. punktais, Pardavėjo, Lietuvos pašto, LP Express ar Omniva darbuotojui pateiktas Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

2.7.  Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos pilnavertės internetinės parduotuvės kepimoformos.lt paslaugos, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) Pardavėjas įrašo informaciją – slapukus. Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio kepimoformos.lt internetinės parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, svetainės lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Pardavėjas įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Pirkėjas taip pat turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) jo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės kepimoformos.lt funkcijos jam gali būti neprieinamos. Pirkėjas, priimdamas Taisykles, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus ar kreipdamasis į Pardavėją internetinėje parduotuvėje kepimoformos.lt nurodytais kontaktais.

2.9. Bet kokį prašymą ar  nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų: išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroniniu paštu adresu klausk@kepimoformos.lt iš Taisyklių 2.2. punkte nurodyto elektroninio pašto adreso. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateiks Pirkėjui raštišką atsakymą

2.11. Pirkėjui nesutinkant su šiame Taisyklių skyriuje nurodytomis Asmens duomenų apsaugos nuostatomis, Pirkėjas praranda teisę naudotis internetinės parduotuvės kepimoformos.lt teikiamomis paslaugomis.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę (es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Apmokėti“.

3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma kepimoformos.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes kepimoformos.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su kepimoformos.lt internetine parduotuve šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją puslapyje “Susisiekite” nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

5.3. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.4. Pirkėjas, naudodamasis kepimoformos.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.

6.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės kepimoformos.lt teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka

7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių skyriuje nurodytomis sąlygomis.

7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausi prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų.

7.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų į jo sąskaitą, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.

8.2. Minimali pirkimo suma internetinėje parduotuvėje kepimoformos.lt yra 10,14 eurų (35 litai), jei užsakymas šios sumos nesiekia, taikomas 4 eurų užsakymo administravimo mokestis.

8.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

8.3.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš Lietuvos Respublikoje veikiančių bankų. Mokant už prekes šiuo būdu, mūsų partneris Opay (opay.lt) Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruoja mokėjimą pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią Opay (opay.lt) sąskaitą.

8.3.2 Apmokėjimas grynais naudojantis trečiaisiais partneriais – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Opay (opay.lt) sistema, per trečiuosius partnerius: Maxima, Perlas, Lietuvos Paštas. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi nuvykti į vieno iš partnerių prekybos vietą, ir pateikęs atspausdintą mokėjimo nurodymą, sumokėti grynais pinigais. Mokant už prekes šiuo būdu, pinigus Pirkėjas perveda į Opay (opay.lt) sąskaitą.

8.3.3 Apmokėjimas naudojantis mokėjimo kortele  – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo turima kreditine, debetine arba virtualiąja kortele. Mokant už prekes šiuo būdu, mūsų partneris Opay (opay.lt) Pirkėjui sugeneruoja mokėjimą pagal jo apmokamą užsakymą, telieka užpildyti savo kortelės duomenis – jos savininko vardą ir pavardę, kortelės numerį, galiojimo datą bei trijų skaičių saugos kodą.

8.3.4 Apmokėjimas grynais atsiimant – tai apmokėjimas po pristatymo per trečiuosius partnerius: LP Express, Omniva arba Venipak. Pirkėjas sumoka užsakymą pristatančiam kurjeriui (grynais arba banko kortele) arba paštomate (banko kortele).

8.4. Atsiskaitydamas 8.3.1., 8.3.2., 8.3.3. ir 8.2.4. punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 6.4. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas. Atsiskaitydamas 8.3.5. punkte numatytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti atsiimdamas pristatytą siuntą.

8.5. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai jam būtų pateikiami elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Šie dokumentai aukščiau nurodyta forma pateikiami Pirkėjui ne vėliau kaip iki prekių perdavimo jam momento. Pirkėjui pateikus užsakymą, tinklalapio kepimoformos.lt puslapyje “Mano Paskyra”, jis mato visus užsakymo duomenis: pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius.

8.6. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali pakisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Pirkėjui tokiu atveju nesutinkant įsigyti prekę nauja kaina, bet kuri iš Šalių, įspėjusi apie tai kitą Šalį, turi teisę nutraukti prekės pirkimo-pardavimo sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu šiame punkte numatyta tvarka, neatlyginami.

9. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, mato prekių pristatymo būdą.

9.2. Prekių pristatymas Pirkėjui:

9.2.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

9.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Jei Pirkėjas prekių nepriima dėl savo kaltės, pakartotinis pristatymas yra įkainojamas atsižvelgiant į realią prekių paruošimo, įpakavimo ir pristatymo kainą.

9.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

9.2.4. Prekių pristatymas internetinėje parduotuvėje kepimoformos.lt yra nemokamas.

9.3. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

9.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.5. Prekių pristatymo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

9.6. Detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama puslapyje Prekių pristatymas.

10. Prekių kokybė ir savybės

10.1. Kiekvienos kepimoformos.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Prekėms garantiniai įsipareigojimai bei garantinis aptarnavimas neteikiamas dėl jų pobūdžio.

10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

11. Prekių grąžinimas

11.1. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties

11.1.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su kepimoformos.lt internetine parduotuve.

11.1.2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas privalo pranešti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos. Pranešimas siunčiamas el. paštu klausk@kepimoformos.lt, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes.

11.1.3. Taisyklių 11.1.1. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

11.1.4. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.

11.1.5. Nemokamos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, neprivalo būti grąžintos.

11.1.6. Jei Pirkėjas kepimoformos.lt internetinėje parduotuvėje įsigijo prekių komplektą ir vadovaudamasis Taisyklių 11.1.1.1 punkte numatyta teise pageidauja atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties tam tikros (tam tikrų) prekės (prekių) atžvilgiu, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas tokiu atveju gali pasinaudoti Taisyklių 11.1.1.1 punkte numatyta teise tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 11.1.1.3 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.

11.1.7. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai prekę gauna kepimoformos.lt.

11.3. Prekių grąžinimas ir keitimas įsigijus nekokybiškas prekes

11.3.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis bei Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

11.3.2. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, buvusiu prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas turi grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:

11.3.2.1. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

11.3.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

11.3.2.3. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus arba atlygintų Pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

11.3.2.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas.

11.3.3. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš 11.3.2 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 3.2 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 3.2 punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo.

11.3.4. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

11.3.4.1. pranešti apie tai kepimoformos.lt el. paštu klausk@kepimoformos.lt, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;

11.3.4.2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą;

11.3.4.3. pateikti laisvos formos prašymą;

11.3.5. Teise grąžinti kokybės reikalavimų neatitinkančias prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo ar atsiėmimo dienos.

11.3.6. Nemokamos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, neprivalo būti grąžintos.

11.3.7. Jei Pirkėjas kepimoformos.lt internetinėje parduotuvėje įsigijo prekių komplektą ir viena komplekto dalis arba visos komplekto dalys neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą. Jei bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 3.14 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.

11.3.8. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

11.3.9. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o kepimoformos.lt, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Klientui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas.

11.3.10. Prekes reikia grąžinti adresu, kuris nurodomas Pirkėjui atsiųstoje elektroninėje žinutėje, patvirtinančioje prekės grąžinimą.

11.3.11. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. kepimoformos.lt negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. kepimoformos.lt neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.

11.3.12. Pinigai Pirkėjui grąžinami į jo sąskaitą per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai prekę gauna kepimoformos.lt.

11.3.14. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

11.4. Prekių grąžinimas ir keitimas kitais atvejais

11.4.1. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 darbo dienas, informuoti Pardavėją el. paštu klausk@kepimoformos.lt. Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus į jo sąskaitą. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai prekes gauna kepimoformos.lt.

11.4.2. Jei Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekės grąžinamos remiantis Ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

11.4.3. Apie prekių grąžinimą 4.2 punkte nurodytu atveju Pirkėjas privalo pranešti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo ar atsiėmimo dienos. Pranešimas siunčiamas el. paštu klausk@kepimoformos.lt, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes.

11.4.4. Taisyklių 4.2 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekės nebuvo sugadintos arba iš esmės nepasikeitė jų išvaizda, taip pat jos nebuvo naudojamos.

11.4.5. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.

11.4.6. Nemokamos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, neprivalo būti grąžintos.

11.4.7. Jei Pirkėjas kepimoformos.lt internetinėje parduotuvėje įsigijo prekių komplektą ir siekia grąžinti vieną komplekto dalį dėl 4.2 punkte nurodytų priežasčių, Pirkėjas privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą. Jei bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 4.2 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.

11.4.8. Prekes reikia grąžinti adresu, kuris nurodomas Pirkėjui atsiųstoje elektroninėje žinutėje, patvirtinančioje prekės grąžinimą.

11.4.9. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. kepimoformos.lt negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. kepimoformos.lt neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.

11.4.10. Gavęs prekes Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tapačiomis prekėmis. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai prekes gauna kepimoformos.lt.

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

12.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei kepimoformos.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

12.6. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

12.7. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tik tiesioginius nuostolius.

13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje parduotuvėje kepimoformos.lt įvairias akcijas.

13.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų pakeitimai ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

14. Apsikeitimas informacija

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 2.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje Susisiekite nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

15.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.